วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สถาบันแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ   มุ่งผลิตกำลังคนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

                   ปณิธาน          สร้างโอกาสทางการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

                   ปรัชญา          ความรู้คู่คุณธรรม    ชำนาญวิชาชีพ

                   เอกลักษณ์        โรงเรียนดีใกล้บ้าน  วัฒนธรรมงดงามตามวิถีไทย

                   อัตลักษณ์        ผลิตคนดี  มีมารยาท  ชำนาญวิชาชีพ

                   ดอกไม้ประจำวิทยาลัย    ต้นอินทนิล

                   สีประจำวิทยาลัย          ม่วง – ขาว

                             สีม่วง    หมายถึง พลังความสามัคคีแห่งความศรัทธาในการก่อตั้งและพัฒนาสถานศึกษา

                             สีขาว    หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความสร้างสรรค์และสันติภาพ

                   พันธกิจ          

                   ๑. ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่โดดเด่น

                       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี

                   ๒. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมตามหลักปรัชญา

                       ของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๓. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถอย่างหลากหลายและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ

                   ๕. พัฒนาการบริการและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ

                   ๖. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียน การสอน การสืบค้น

Visitors: 383,136