สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2000 – 1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2
2000 – 1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2
2000 – 1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2
2000 – 1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1
2201 – 1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 2
2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป 2
2201 – 1005 พิมพ์ดีดไทย 1 2
2201 – 2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2
2201 – 2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น 2
2201 – 1007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 1
รวม 18

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2000 – 1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2000 – 1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1
2000 – 1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
2001 – 0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2
2201 – 2407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ 1
2201 – 2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 2
2201 – 1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 1
2201 – 2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 2
2000 – 1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2
2201 – 1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 3
รวม 18

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2000 – 1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2
2000 – 1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1
2000 – 1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2
2001 – 0006 การเงินส่วนบุคคล 2
2201 – 1006 พิมพ์ดีดไทย 2 1
2201 – 2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2
2201 – 2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 2
2201 – 2410 หลักการเขียนโปรแกรม 2
2201 – 1019 มารยาทและการสมาคม 2
2201 – 1015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 2
รวม 18

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
2000 – 1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
2201 – 1004 การขาย 1 3
2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด 2
2201 – 2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2
2201 – 2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / พละศึกษา / การจัดการงาน 2
2001 – 0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2
2201 – 1018 เอกสารธุรกิจ 2
2001 – 0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2
รวม 18

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2000 – 1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1
2201 – 1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 2
2201 – 2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบรนระบบปฏิบัติการ GUI 2
2201 – 2413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ 2
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 2
2000 – 1237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ 1
2000 – 1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2
2201 – 2414 การสร้างเว็บเพจ 2
2201 – 2419 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 2
รวม 18

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
2201 – 2418 เทคโนโลยีสำนักงาน 2
2000 – 1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2201 – 2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ 3
2201 – 5001 โครงการ 4
* * * * ฝึกงาน 4
รวม 14

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่1
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
3204 – 2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2
3000 – 0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ 3
3200 – 1003 หลักการจัดการ 3
3204 – 2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3
3204-2013 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
รวม 20

ภาคฤดูร้อน
3204 – 2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3
3204 – 2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม 3
3204 – 2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3
รวม 9

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
3000 – 1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3204 – 2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น 3
3200 – 1005 หลักการตลาด 3
3204 – 2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
3204 – 6001 โครงการ 4
* * * * ฝึกงาน 4
รวม 18

Visitors: 383,136